dotb.gif

„TP”, Nr 26 (2816), 29 czerwca 2003, http://www.tygodnik.com.pl/tp/2816/main01.phpMoja preambuła

Stefan Wilkanowicz


Projekty preambuły do przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej doprowadziły mnie do przekonania, że musi się ona opierać na chwalebnej i gorzkiej prawdzie, a nie na pamięci wybiórczej czy niewiele znaczących ogólnikach. Dlatego napisałem własną, dla siebie samego, i tych, którzy myślą podobnie.
Zamierzam się do niej stosować niezależnie od uchwał szacownych gremiów.My, Europejczycy

- świadomi bogactwa naszego dziedzictwa, czerpiącego z dorobku judaizmu, chrze-
ścijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła;

- świadomi wartości cywilizacji chrześcijańskiej, podstawowego źródła naszej toż-
samości;

- świadomi częstego zdradzania tych wartości przez chrześcijan i niechrześcijan;

- świadomi dobra i zła, które nieśliśmy mieszkańcom innych kontynentów;

- opłakujący katastrofę człowieczeństwa spowodowaną przez totalitarne systemy,
zrodzone w ramach naszej cywilizacji.

Chcemy budować naszą wspólną przyszłość

- w oparciu o głęboki szacunek dla każdego człowieka, o uznanie jego niezbywalnej
godności;

- przekonani, że każdy człowiek jest ważny i potrzebny, że każdemu należy zapew-
nić realizację jego praw i od każdego wymagać spełnienia jego powinności;

- świadomi zagrożeń płynących z lekceważenia jego godności i praw, wywoływa-
nych przez idee i procesy redukujące jego człowieczeństwo;

- doceniający bogactwo różnorodności i przekonani o konieczności rozwijania wspól-
nej bazy wartości;

- przekonani, że każdy Europejczyk jest odpowiedzialny za rozwój własnej kultury
narodowej i wspólnej kultury europejskiej, która jest naszym wspólnym zadaniem;

- świadomi szczególnej odpowiedzialności Europejczyków za przyszłość ludzkości;

- świadomi wielkich niebezpieczeństw, które jej zagrażają, zwłaszcza klęsk głodów,
wojen i degradacji całych społeczeństw
zobowiązujemy się do usilnych starań o stwarzanie warunków dla rozwoju każdego człowieka, wszystkich społeczności i całej ludzkości.


Stefan Wilkanowicz jest wieloletnim redaktorem miesięcznika Znak i prezesem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak". Napisany przezeń i wykorzystany później przez Tadeusza Mazowieckiego pierwowzór preambuły do obowiązującej Konstytucji RP ukazał się w "Tygodniku Powszechnym" nr 6/1995.

© 2003 Tygodnik Powszechny. Kontakt: redakcja@tygodnik.com.pl